მიმდინარეობს საიტის განახლება.

კენჭისყრის შედეგები: ირაკლი (დაჩი) ბერაია

თარიღი კანონპროექტი ხმის ტიპი
2016-12-30 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/1, 05.12.2016) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება პირის მიერ, მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსაგან, აწარმოე საქართვ დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-01-25 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ეროვნული უშიშროების საბჭოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ლობისტური საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ დიახ
2016-12-30 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-01-25 ზოგადი განათლების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-01-25 უმაღლესი განათლების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-30 საქ. ეროვნული ბანკის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-30 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 საერთაშორისო დაცვის შესახებ (#07-2/486, 13.05.2016) III მოსმენა (ეს კანონი განსაზღვრავს უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე იმ პირთა,რომელნიც არ არიან საქართველოში, სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლას, ყოფნას და მა დიახ
2016-12-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-23 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის თანახმად, კოდექსის შესაბამის მუხლში ტერმინი -ლტოლვილის სტატუსის მქონე დიახ
2016-12-23 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 მოხალისეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2016-12-23 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის თანახმად, კოდექსის შესაბამის მუხლში ტერმინი - ლტოლვილი ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი დიახ
2016-12-23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, ზუსტდება კონკრეტული მუხლის (რომელიც განსაზღვრავს საერთაშორისო დაცვით მოსარგებლე პირზე ან დაწესებულებაზე თავდასხმისათვის პასუხისმგებლ დიახ
2016-12-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის თანახმად, ტერმინოლოგია ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა ან გაუქმება დიახ
2016-12-23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (კანონპროექტით ხდება მხოლოდ ტერიმინოლოგიური სახის ცვლილება და კოდექსის შესაბამის მუხლში აისახება ტერმინი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (კანონპროექტით ხდება მხოლოდ ტერმინოლოგიური სახის ცვლილილება იმ მულებში რომლებიც ეხება საქველმოქმედო საქმიანობას და გადასახადებისგან გათავისუფლებას (დღგ-ს და ქონების), აისახება ტერმი არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით იმ მუხლში, რომელიც ეხება თამბაქოს პროდუქციის რეალიზაციის აკრძალვას გარკვეულ ტერიტორიებზე, ტერმინი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ (#07-3/504, 05.11.2015) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტი აწესრიგებს სააღმზრდელო საქმიანობისათვის ლიცენზიის გაცემასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს ლიცენზიის გამცემ ორგანოს და დამატებით სალ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-02 საექიმო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2016-12-05 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-04-11 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილება" (#07-3/26, 16.03.2017), ერთი მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით ხდება ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ
2017-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ
2017-04-11 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-04-24 საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-05-22 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-06-05 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-06-06 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-06-26 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-07 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-13 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
2017-07-31 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-31 თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
2017-07-31 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 სივრცითი მოწყობისა და ქალაქთმშენებლობის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/67, 17.05.2017) III მოსმენა (წარმოდგენილი პროექტით ხდება მთელი რიგი სამართლებრივი, რედაქციული და ტექნიკური ცვლილებების განხორციელება, მათ შორის დაზუსტდა ტერმინის - ლომბარდი დიახ
2017-07-31 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-13 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტით რეგულირდება საგზაო მოძრაობის შესახებ დიახ
2017-07-31 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/73, 14.06.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით თვითმმართველი თემის აღმასრულებელ ორგანოდ გამგებლის ნაცვლად თვითმმართველი ქალაქების მსგავსად განისაზღვრება მ დიახ
2017-07-13 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-13 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-31 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/57, 11.05.2017), III მოსმენა (კანონპროექტით განისაზღვრება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დღისა და ღამის საათებში საცხოვრებელი სახლების და საზოგადოებრივისაჯარო დაწეს დიახ
2017-07-13 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-31 ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/49, 24.04.2017) III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, დეფინიციიდან, რომელიც ეხება საქმისწარმოების მართვის ერთიან ავტომატურ საშუალებებს, ამოდის ჩანაწერი დოკუმე დიახ
2017-07-13 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-13 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-13 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-07 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-07 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-07 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-07 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-07 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ (#07-2/501, 10.06.2016), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად ახლებურად გაიწერა საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების სამართლებრივი სტატუსი, მისი მიზნები, ამოცანები და საქმიანობა. ასევე ახ დიახ
2017-07-07 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-07 წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემებისა და სახელწოდებების გამოყენებისა და დაცვის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის მიხედვით განისაზღვრა წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემებისა დიახ
2017-07-07 ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-07-07 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-07-07 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (აღნიშნული კანონის პროექტის შესაბამისად განისაზღვრა პასუხისმგებლობა წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემების, ასევე სახელწოდებების დიახ
2017-07-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2017-06-26 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი დიახ
2017-06-26 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 სავალდებულო სერტიფიცირებას დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/41, 02.02.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვილებით პენიტენციურ სისტემაში იქმნება გათავისუფლებისათვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება, რომელიც შეეხება დაბალი ან საშუალო რისკის იმ მსჯავრდ დიახ
2017-06-26 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-26 ქალთა მიმართ ძალადობისა ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-26 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით შებამისი მუხლიდან ხდება გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ დიახ
2017-06-26 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-06 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 საქართველოს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე დიახ
2017-06-06 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-06 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ (#07-2/52, 02.03.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოში დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შექმნას; კანონი მიზნად ისახავს კომერციულ ბანკში სადაზღვევო შემთხვევის დადგომის დროს ფიზიკუ დიახ
2017-06-06 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონპროექტის მიხედვით, ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ დაექვემდებარება აწარმოე საქართველოში დიახ
2017-06-06 რეგულირების საფასურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით განრიდების ღონისძიების სახით მინდობით აღსაზრდელად განთავსება აღარ იქნება გამოყენებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირზე. გარდა ამისა კანონპროექტით ტერმინ დიახ
2017-06-06 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 მაჭახელას ეროვნული პარკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ დიახ
2017-06-05 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (ცვლილება ხორციელდება სპეციალური ადმინისტრაციული სამართალწარმოების თავში, რომელიც ეხება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების საკითხს და აღნიშნული თავი ასევ დიახ
2017-06-05 საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-06 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საექიმო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონპროექტით დგინდება მშვილებელსა და გასაშვილებელ ბავშვს შორის მაქსიმალური ასაკობრივი სხვაობა. შვილად აყვანის უპირატესი უფლების მქონე პირების მიერ ბავშვის შვილად აყვან დიახ
2017-06-05 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად, ჩანაწერის - მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2017-06-05 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-06-05 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-06-05 პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 ტყის ფონდის მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი ცვლილებით შესაბამის მუხლში ხდება კანონის სახელწოდების დაზუსტება და მიეთითება, რომ ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ დიახ
2017-05-22 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 დოკუმენტის სავალდებულო ეგზემპლარის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-05-22 ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ (N07-2/24, 15.12.2016), III მოსმენა (კანონპროექტი განსაზღვრავს ელექტრონული დოკუმენტის, ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების გამოყენების სამართლებრივ საფუძვლებს; განმა დიახ
2017-05-22 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-05-22 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონპროექტის მიხედვით აკრედიტაციის ცენტრი აღარ განახორციელებს ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ დიახ
2017-05-22 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-05-22 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-05-22 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-05-22 საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-24 სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-24 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-24 ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-24 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2017-04-12 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (N07-2/25, 15.12.2016), III მოსმენა (კანონპროქეტით კოდექსს ემატება სპეციალური ადმინისტრაციული სამართლაწარმოების თავი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ევროკავშირის პროგრამა ჰორიზონ დიახ
2017-04-11 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 ნოტარიატის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების - საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 საინვესტიციო ფონდების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-13 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-13 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-12 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-11 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-04-11 საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-04-12 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ დიახ
2017-10-05 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-10-05 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-10-23 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ დიახ
2017-10-23 საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-11-20 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-11-20 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-11-22 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-08 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 დოკუმენტის სავალდებულო ეგზემპლარის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნარჩენების იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეკოლოგიური ექსპერტიზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 თავისუფლების ქარტია საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 რადიოაქტიური ნარჩენების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კულტურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 რეგულირების საფასურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნიადაგის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საგანგებო მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/90, 05.06.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტით სარჩელის უზრუნველყოფის თავით გათვალისწინებული სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები არ გავრცელდება ლატარიების, აზარტული დიახ
2017-12-18 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-18 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-18 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-19 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 წიაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2017-12-19 ტყის ფონდის მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 საშიში ნივთიერებებით გამოწვეული ზიანის კომპენსაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-19 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2017-12-28 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების შესახებ (#07-2/106, 25.07.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტით ხდება მთელი რიგი საკითხების ახლებური მოწესრიგება, კერძოდ: ახლებურად განისაზღვრა სახელმწიფო ჯილდოების სახეობები და სახელმწიფო ჯილდოების ჩამონათვა დიახ
2017-12-28 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ (#07-2/120, 07.09.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად განმარტებულია მთელი რიგი ახალი ტერმინები, მაგალითად როგორიცაა - საქონლის მფლობელი; საავტორო და მომიჯნავე უფლე დიახ
2017-12-28 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2017-12-28 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონის პროექტის მიხედვით გზისთვის ვარგისობაზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო პერიოდული ტესტირება დიახ
2018-01-10 ნავთობისა და გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (პარლამენტის წევრის შრომის ანაზღაურება მოიცავს კანონით დადგენილ თანამდებობრივ სარგოს, პარლამენტის ბიუროს მიერ განსაზღვრულ სადეპუტატო უფლებამოსილების განხორციელების თანხას და სხვა დიახ
2018-01-10 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (კანონის პროექტის მიხედვით ტერმინი - გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირების ცენტრები დიახ
2018-01-10 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 საქართველოს პარლამენტის წევრის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 შემოსავლების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ დიახ
2018-01-10 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-10 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-10 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ, III მოსმენა (წარმოდგენილი კანონის პროექტის შესაბამისად სარჩელის უზრუნველყოფის თავით გათვალისწინებული სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები არ გავრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი დიახ
2018-01-10 საქართველოს ტერიტორიაზე მოძრავი უცხო სახელმწიფოში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელის სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ (#07-2/91, 08.06.2017), III მოსმენა (წარმოდგენილი პროექტით, შესაბამისი მოთხოვნებისა და თანად დიახ
2018-01-10 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს საპატენტო კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების - საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 თამასუქის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 დიზაინის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-01-16 საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-01-16 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-09 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-09 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-03-09 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-09 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-09 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-26 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/84/9, 01.06.2017) კანონპროექტის მიხედვით, თუ ობიექტი იმავდროულად წარმოადგენს შრომის უსაფრთხოების შესახებ დიახ
2018-03-26 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-26 შრომის უსაფრთხოების შესახებ დიახ
2018-03-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/84/9, 01.06.2017) კოდექსიდან ხდება იმ მუხლის ამოღება, რომელიც განსაზღვრავს შრომის კანონმდებლოსა და შრომის დაცვის წესების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობას დიახ
2018-03-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-30 მობილიზაციის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) წარმოდგენილი ცვლილებით მობილიზაციის სფეროში საქართველოს პრეზიდენტის გარკვეული უფლებამოსილებები გადაეცემა საქართველოს მთავრობას. ხდება რეზერვთან და დიახ
2018-03-30 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) კოდექსის შესაბამის მუხლში ხდება სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ დიახ
2018-03-30 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-30 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-30 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) კანონის შესაბამის მუხლში ხდება სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ დიახ
2018-03-30 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-30 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით რეზერვისტები იყოფიან აქტიურ და სამობილიზაციო რეზერვისტებად. გარდა ამისა, სარეზერ დიახ
2018-03-30 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-30 სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" დიახ
2018-03-30 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/167/9, 25.01.2018) კანონპროექტით მოქალაქე, რომელმაც მოიხადა არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახური, სამსახურის რეზერვში ირიცხე დიახ
2018-03-30 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-03-30 გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-03-30 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-05 საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციურ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ" დიახ
2018-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-04-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-24 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-04-24 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-04-24 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-04-24 ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-05-07 საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 "საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ" არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 "ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 კერძო დაცვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-07 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-08 "საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე" არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-05-21 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-05-21 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგ. კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/207, 03.05.2018), III მოსმენა (კანონის პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს, ხ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 არბიტრაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-01 საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-01 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/130/9, 28.09.2017) კანონპროექტით ხდება იმ ნორმის ამოღება, რომლის მიხედვითაც ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი უნდა გამოსცეს მხოლოდ დამოუკიდებელმა ორგანო არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-01 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-2/207, 03.05.2018), III მოსმენა (კანონის პროექტი ითვალისწინებს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს, ხ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-04 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 საქრთველოს საგადასახადო კოდექსში" ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-04 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-06-14 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 რეგულირების საფასურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-2/182/9, 28.03.2018) კანონპროექტის თანახმად, სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობის რეგულირების საფასურთან მიმართებაში, ანგარიშსწორების წესი დიახ
2018-06-14 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-14 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსშიცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-14 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-06-22 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-06-22 ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-02 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/157/9, 26.04.2018) კანონის პროექტი ეხება მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრალური და ადგილობრივი ორგანოების მუშაობის წესის განსაზღვრას. კერძოდ, მეურვეობისა და მზრუნველობის ცენტრ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 საქართველოს საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 სოციალური მუშაობის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-02 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/130/9, 01.03.2018) კანონის პროექტის მიხედვით ხდება რედაქციული დაზუსტება და შესაბამის აბზაცში სიტყვა მრავალშვილიანი არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს საგადახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 წიაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 მოხალისეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-09 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-09 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-09 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-07-23 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მუზეუმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 აივ ინფექცია/შიდსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 დოკუმენტის სავალდებულო ეგზემპლარის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საარსებო მინიმუმის გაანგარიშების წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 იოდის, სხვა მიკროელემენტებისა და ვიტამინების დეფიციტით გამოწვეული დაავადებების პროფილაქტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 სააღმზრდელო საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ეროვნული კინემატოგრაფიის სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კულტურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქარ დიახ
2018-07-23 საბიბლიოთეკო საქმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 გარემოს დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 პროფესიული თეატრების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ადამიანის ორგანოთა გადანერგვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 დაზღვევის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს პატიმრობის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებ დიახ
2018-07-23 თამბაქოს კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირების სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ დიახ
2018-07-23 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-23 აუცილებელი საზოგადოებრივი საჭირ. საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ დიახ
2018-07-23 ქონების ლეგალიზების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საექიმო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებები დიახ
2018-07-24 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2018-07-24 სპორტის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველოს მთავრობ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდ დიახ
2018-07-24 ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე და სხვა სამხედრო ან სამოქალაქო დანიშნულების ბირთვულ ობიექტებზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციის მონაწილეებისა და მათი ოჯახის წევრების სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველ დიახ
2018-07-24 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ფსიქოსოციალური საჭიროებიდან გამომდინარე ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საზღვაო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქართველოს მთავრობის სტრუქტუ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წა დიახ
2018-07-24 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო პენსიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ტურიზმისა და კურორტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ, უგზო-უკვლოდ დაკარგულ, მიღებული ჭრილობების შედეგად გარდაცვლილთა ოჯახების სოციალური დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სისხლისა და მისი კომპონენტების დონორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 ყოფილი სსრკ-ის მიერ XX საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-იდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-24 ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სოციალური დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/236/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტით წარმოდგენილ საქ დიახ
2018-07-24 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-07-24 საქართველოს ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სოციალური დაცვის გარანტიების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 შრომითი მიგრაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-07-24 საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-06 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-06 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-06 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სარეგისტრაციო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-06 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 დაგროვებითი პენსიის შესახებ დიახ
2018-09-06 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სამშენებლო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის არასასოფლო-სამეურნეო მიზნით გამოყოფისას სანაცვლო მიწის ათვისების ღირებულებისა და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-2/2/9, 24.11.2016) (წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით ამ კოდექსით არ დარეგულირდება საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიან დიახ
2018-09-06 ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-06 არქიტექტურული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 პროფესიული კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/141/9, 22.03.2018) კანონპროექტი ეხება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის დამახინჯებისათვის და თვითნებურად შეცვლისათვის, თ დიახ
2018-09-06 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 კურორტებისა და საკურორტო ადგილების სანიტარიული დაცვის ზონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-06 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-2/162/9, 29.12.2017) საგადასახადო ორგანოს ცალკეული გადასახადის გადამხდელის შესახებ იდენტიფიცირებული ინფორმაციის გადაცემის უფლება ექნება აგრეთვე სსიპ საპენსიო სააგენტოსთვის და დიახ
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/173/9, 01.03.2018) კანონის პროექტის მიხედვით, გათვალისწინებულია ტერმინის ზედამხედველი მოსამართლე დიახ
2018-09-07 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/173/9, 01.03.2018) კანონის პროექტის მიხედვით, საგადასახადო ორგანოს, მის თანამშრომელს, მოწვეულ სპეციალისტს ან/და ექსპერტს უფლება აქვს, ცალკეული გადასახადის გადამხდელის შესახე დიახ
2018-09-07 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ დიახ
2018-09-07 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საქართველოს ზღვის, წყალსატევებისა და მდინარეთა ნაპირების რეგულირებისა და საინჟინრო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 შემოსავლების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2018-09-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 წყლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს საპატენტო კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-07 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-07 საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი დიახ
2018-09-23 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-23 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-23 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-23 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-23 საპარლამენტო მდივნის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-23 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-23 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-23 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-23 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/172/9, 21.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კერძოდ, საქ დიახ
2018-09-25 ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 რეფერენდუმის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-25 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ დიახ
2018-09-26 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/151/9, 30.11.2017) წარმოდგენილი ცვლილების მიხედვით რაიონული (საქალაქო) სასამართლო აღარ განიხილავს წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ დიახ
2018-09-26 წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-28 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-28 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-28 შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-28 პროკურატურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-28 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-09-28 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ (#07-3/222, 13.09.2018), III მოსმენა (კანონის პროექტი ითვალისწინებს, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში არსებული ხარვეზის გასწორებას, რაც გამოწვეული იყო დიახ
2018-10-23 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-10-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/223/9, 30.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კერძოდ, ტერმინი დიახ
2018-10-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/212/9, 10.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ტერმინის ,,პროფესიული დიპლომი დიახ
2018-10-23 მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-10-23 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 მეთევზე-მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 შვილად აყვანისა და მინდობით აღზრდის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-10-23 განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-10-23 პროფესიული განათლების შესახებ დიახ
2018-12-07 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-07 თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სახელმწიფო ბაჟის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-07 საომარი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საომარი მდგომარეობის შესახებ დიახ
2018-12-07 საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სამხედრო მოსამსახურის სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კანონის პრო დიახ
2018-12-07 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაშ დიახ
2018-12-07 ავტონომიურ რესპუბლიკაში პირდაპირი სახელმწიფო მმართველობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სახელმწიფო ვალის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საგანგებო მდგომარეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კ დიახ
2018-12-07 წითელი ჯვრის, წითელი ნახევარმთვარისა და წითელი კრისტალის ემბლემებისა და სახელწოდებების გამოყენებისა და დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ,,წითელი ჯვრის, წი დიახ
2018-12-07 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/222/9, 30.05.2018) კანონის პროექტი არეგულირებს საბუნკერო საწვავით დაბინძურების შედეგად გამოწვეული ზარალის გამო წარმოშობილი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ დიახ
2018-12-07 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-07 გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელ დიახ
2018-12-07 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს თავდაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 გეოდეზიური და კარტოგრაფიული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-07 სამხედრო ძალების რეზერვისა და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებასთან. კანონის პროექტი დიახ
2018-12-07 სპეციალური პენიტენციური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-07 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ’’ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ,,საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების შესახებ დიახ
2018-12-07 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/183/9, 24.05.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას საქართველოს კონსტიტუციაში განხორციელებულ ცვლილებას დიახ
2018-12-07 ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-07 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-10 ჯანრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონშიცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-10 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საპარლამენტო მდივნის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი დიახ
2018-12-24 ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-24 თავდაცვის დაგეგმვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 იურიდიული დახმარების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საერთაშორისო დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-24 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-24 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, სისხლის სამართლის კოდექსი შესაბამისობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან და ,,პროკურატურის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 ტერორიზმთან ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 პროკურატურის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) ორგანული კანონის პროექტი არეგულირებს პროკურატურის ამოცანებთან, პრინციპებთან და უფლებამოსილებებთან, პროკურატურის სტრუქტურულ მოწყობასა და მართვასათან, პროკურატურის სათათბირო და კოლეგიურ ორგანოებთ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის ,,პროკურატურის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციის ახალ რედაქციასთან და ,,პროკურა არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 პროფესიული კავშირების შესახებ III მოსმენა (№07-3/221/9, 12.09.2018) ორგანული კანონის პროექტი ითვალისწინებს, პროფესიული კავშირის საქმიანობის სამართლებრივ საფუძვლებთან, მის რეგისტრაციასთან და იურიდიული პირის სტატუსთან, სხვა ქვეყნების პროფესიულ კავშირებთა არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/221/9, 12.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, პროფესიული კავშირების შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს დაზვერვის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის ,,პროკურატურის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს შრომის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებსაქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/227/9, 20.09.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი შესაბამისობაში მოდის ,,პროკურატურის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 სამხედრო პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლოების გამოყენების წესის შესახებ დიახ
2018-12-24 საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-24 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-28 ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2018-12-28 საქართველოს ორგანულ კანონში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-28 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/256/9, 01.10.2018) წარმოდგენილი კანონის პროექტით ახლებურად ყალლიბდება მუნიციპალიტეტების კუთვნილი დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილების წესი. ცხრილის მიხედვით დღგ 81% ჩ დიახ
2018-12-28 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2018-12-28 საქართველოს კანონის პროექტი თამბაქოს კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” დიახ
2018-12-28 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე" დიახ
2019-01-04 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-2/260/9, 04.10.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბამისობაში მოყვანას სამოქალაქო უსაფრ დიახ
2019-01-04 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 სამოქალაქო აქტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 მობილიზაციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-04 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-10 საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-10 სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-10 საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-10 სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-10 სამხედრო, შინაგან საქმეთა ორგანოების და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა სოციალური უზრუნველყოფის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-01-10 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/205/9, 28.06.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეგულირების სფეროს დაექვემდებარება, გადაშენების სა დიახ
2019-01-10 საქართველოს კანონში თავისუფლების ქარტია ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-01-11 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საქართველოს საზღვაო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-01-11 საქართველოს სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსშიცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-01-11 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-01-11 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/205/9, 28.06.2018) კანონის პროექტი ითვალისწინებს ორგანიზებული ჯგუფის მიერ ,,გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის დიახ
2019-01-11 სპეციალური პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-01-11 შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საქართველოს წითელი ნუსხისა და წითელი წიგნის დიახ
2019-01-11 შრომის უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-01-11 წიაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-11 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-01-21 საკონსულო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 საკონსულო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 დიპლომატიური სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 საქართველოს ტყის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ III მოსმენა (№07-3/239/9, 05.11.2018) კანონის პროექტის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი შესაბამისობაში მოდის საქართველოს ტყის კოდექსში არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 საკონსულო მოსაკრებლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-01-21 ტყის ფონდის მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია
2019-02-08 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე" III მოსმენა (№07-3/261/9, 13.12.2018) (კანონის პროექტი ითვალისწინებს სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახ დიახ
2019-02-08 იარაღის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე III მოსმენა (№07-3/261/9, 13.12.2018) (კანონის პროექტი ითვალისწინებს იარაღის შესახებ დიახ
2019-02-08 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 სახელმწიფო სპეციალური წოდებების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების–საკრედიტო კავშირების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 გრანტების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 პროკურატურის შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს ორგანულ კანონში საქართველოს საარჩევნო კოდექსი ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილების შეტანის შესახებ დიახ
2019-02-08 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე დიახ
2019-02-08 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე არ ესწრებოდა/არ მიუცია

ჩემი პარლამენტი

აქ ნახავთ ვინ წარმოგადგენთ პარლამენტში და რა გადაწყვეტილებები მიიღება თქვენი სახელით